Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

t
gu
gr
p
pto
gr
face
web
do
ge
คลิก

1นักศึกษาที่สอบในวันที่ 8 ธันวาคม 2557  เนื่องจากระบบสอบมีปัญหา1 

รอบเวลา 8.30-10.15น. และ 10.15-11.45 น.

ให้นักศึกษามาสอบใน วันที่ 13 ธันวาคม 2557

เวลา 8.30-12.00 น. ห้อง 3111

line

 คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2557 รอบที่ 1

1  คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2557 รอบที่ 21 

line

ประกาศคะแนนสอบวัดความรู้รอบที่ 1

ให้นักศึกษาที่สอบวัดความรู้รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557

ตรวจสอบคะแนนได้ที่ gr

line

ประกาศคะแนนจิตพิสัย

รอบที่ 1 วันที่ 19/11/2557 

รอบที่ 2 วันที่ 28/11/2557 

รอบที่ 3 วันที่ 3/12/2557 

รอบที่ 4 วันที่ 15/12/2557 ตรวจสอบคะแนนได้ที่ gr 

line

final-2

line

1 โครงงานระยะที่ 21

1. รายละเอียดการทำโครงงาน

2. คลิกตัวอย่างโครงงานระยะที่ 2 (25 คะแนน)

3. วิธีการส่งโครงงานระยะที่ 2

line

project-art

line

โครงงานช่วงที่ 1

line

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

**หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ**

line

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศคะแนนจิตพิสัย
by TA-Apirati Triyawat - Monday, 15 December 2014, 02:21 AM
 

ประกาศคะแนนจิตพิสัย

รอบที่ 4 วันที่ 15/12/2557 ตรวจสอบคะแนนได้ที่ gr 

Picture of TA-Apirati Triyawat
นักศึกษาที่สอบในวันที่ 8 ธันวาคม 2557
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 12 December 2014, 05:13 AM
 

1นักศึกษาที่สอบในวันที่ 8 ธันวาคม 2557  เนื่องจากระบบสอบมีปัญหา1 

รอบเวลา 8.30-10.15น. และ 10.15-11.45 น.

ให้นักศึกษามาสอบใน วันที่ 13 ธันวาคม 2557

เวลา 8.30-12.00 น. ห้อง 3111

Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศคะแนนสอบวัดความรู้รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557
by TA-Apirati Triyawat - Thursday, 4 December 2014, 09:03 AM
 

ประกาศคะแนนสอบวัดความรู้รอบที่ 1

ให้นักศึกษาที่สอบวัดความรู้รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557

ตรวจสอบคะแนนได้ที่ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student/

Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศคะแนนจิตพิสัย รอบที่ 3
by TA-Apirati Triyawat - Wednesday, 3 December 2014, 09:40 AM
 

1ประกาศคะแนนจิตพิสัย1 

รอบที่ 1 วันที่ 19/11/2557 ..................

รอบที่ 2 วันที่ 28/11/2557 ..................

รอบที่ 3 วันที่ 3/12/2557 คลิกเพื่อตรวจสอบ

**จะอัพเดพคะแนนจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เนื่องจากระบบ e-Learning จะปิดระบบ

ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในหน่วยการเรียนที่เป็น 0 คะแนนด้วยนะค่ะ***

Picture of TA-Apirati Triyawat
กลุ่มโครงงานระยะที่ 2 (25 คะแนน)ที่ไม่ได้ส่งงาน
by TA-Apirati Triyawat - Tuesday, 2 December 2014, 05:14 AM
 
แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งโครงงานระยะที่ 2 ( 25 คะแนน) ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งโครงงานระยะที่ 2 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557  มิฉะนั้นคะแนนจะกลายเป็น 0 คะแนน รายละเอียดกลุ่มที่ไม่ได้ส่งโครงงานมีดังนี้
1. GEH1101571601  เรื่อง วัดชลอ  รายชื่อสมาชิก
57122228040 นภัสวรรณ จันทร์ทองหลาง
57122228041 ชมภูนุช เกตุทอง
57122228066 อนุชา สุดแสง
57122228022 ลัดดาวรรณ อิ่มเอิบ
57122228050 ศศิมา ฺฮามพิทักษ์
57122228068 กิจติศักดิ์ ศึกษาชาติ
57122228030 พรเทพ โก๋กลิ่น
57122228023 เดชา แผ่นทอง
57122228024 ศราวุฒิ เทียบหนอง

2.GEH1101571674 เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้ว รายชื่อสมาชิก
57123316015 สุพัฒน์ จันทร์มี
57123316044 เมืองเพรียว ป้องปัดโรคา
57123316045 ณัฐนรี แก้วกล้า
57123316032 สุรางคนางค์ เวชกามา
57123316003 พันธกานต์ แซ่ตัน
57123316027 ปริญญา ศุภวินัย
57123316019 สณิตชา กิจเมฆ
57123316016 ธารทิพย์ บุญรอด
57123316034 ปวัน ผดุงเจริญกุล
57123316033 ฐิติรัตน์ ฉายฝาก

3. GEH1101571905 เรื่อง สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ณ มิวเซียสยาม (Museum Siam) รายชื่อสมาชิก
57127323018 กนกวรรณ บุญช่วย
57127323003 สราลักษณ์ แสงมิ
57127323015 วโรดม เลิศอัศววิวัฒน์
57127323019 จักรพงษ์ ศรีสชาพร
57127323025 กรินธรณ์ ภู่แก้ว
57127323026 สาวิตรี ตาดอยู่
57127323029 กรรณิกา แย้มขยาย
57127323039 กฤษณะ แก้วเกิด
57127323040 สุวัชร นำพาโชคชัย
57127323042 อภิชัย ปิ่นสุข

4. GEH1101571906 เรื่อง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รายชื่อสมาชิก
57127325018 อัสมา บากา
57127325022 ภูชิต ฤทธิชัย
57127325035 ชนัญชิดา บุญธรรม
57127325045 พุธิตา ปิ่นกุมภีร์
57127325054 พิรญาณ์ ลงยันต์
57127325067 รัตนา ดีเอง
57127325068 วราภรณ์ ต้นเชื้อ
Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศคะแนนจิตพิสัย
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 28 November 2014, 08:36 AM
 

1ประกาศคะแนนจิตพิสัย1 

รอบที่ 1 วันที่ 19/11/2557 .....................

รอบที่ 2 วันที่ 28/11/2557 คลิกเพื่อตรวจสอบ

***จะอัพเดพคะแนนจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เนื่องจากระบบ e-Learning จะปิดระบบ

ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในหน่วยการเรียนที่เป็น 0 คะแนนด้วยนะค่ะ***

Picture of TA-Apirati Triyawat
กิจกรรมประจำหน่วยการเรียนทั้ง 6 ครั้ง (30 คะแนน)
by TA-Apirati Triyawat - Monday, 24 November 2014, 01:28 PM
 
- นักศึกษาสามารถเข้าทำกิจกรรมประจำหน่วยตั้งแต่ครั้งที่ 1-6 (H1-H6) ได้ทั้งหมด
- โดยกิจกรรมประจำหน่วยทุกหน่วยจะปิดพร้อมกันวันที่ 6 ธันวาคม 2557
Picture of TA-Apirati Triyawat
จองสอบวัดความรู้รอบที่ 2
by TA-Apirati Triyawat - Monday, 17 November 2014, 04:22 AM
 
final-2
Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศ
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 24 October 2014, 12:20 PM
 
ประกาศ
Picture of TA-Apirati Triyawat
คำแนะหน่วยการเรียนที่ 6
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 24 October 2014, 11:22 AM
 
หน่วยที่ 6

หน้าแรก
Skip LoginSkip Courses
click
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 Today Monday, 22 December 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว้บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว้บไซต์


(เริ่มนับ 1 ก.ย.57)